കൊവിഡ് വാക്‌‌സിന്‍: ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷണം വിജയമെന്ന് ചൈന; അതിവേഗം രോഗപ്രതിരോധശേഷി ലഭിക്കുന്നു

കൊവിഡ് വാക്‌‌സിൻ: ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷണം വിജയമെന്ന് ചൈന; അതിവേഗം രോഗപ്രതിരോധശേഷി ലഭിക്കുന്നു

You can like this post!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like!