തളിപ്പറമ്പ് റവന്യു സബ് ഡിവിഷനിലെ ആദ്യത്തെ സബ് കളക്ടറായി തമിഴ് നാട് സ്വദേശിനി ഇലക്യ ചുമതലയേറ്റു

തളിപ്പറമ്പ്: തളിപ്പറമ്പ് റവന്യു സബ് ഡിവിഷനിലെ ആദ്യത്തെ സബ് കളക്ടറായി തമിഴ് നാട് സ്വദേശിനി ഇലക്യ  (27) ഇന്ന് രാവിലെ ചു...