കോവിഡ്19 സ്ഥീരീകരിച്ച കാസര്‍ഗോഡ് സ്വദേശികളായ മൂന്നുപേരെ കണ്ണൂര്‍ ഗവ.മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ ഐസോലേഷന്‍ വാര്‍ഡില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

പരിയാരം: കോവിഡ്19 സ്ഥീരീകരിച്ച കാസര്‍ഗോഡ് സ്വദേശികളായ മൂന്നുപേരെ കണ്ണൂര്‍ ഗവ.മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ ഐസോലേഷന്‍ വാര്‍ഡില്‍ ...

മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം നടന്നെങ്കിലും പരിയാരത്തെ കണ്ണൂര്‍ ഗവ.മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ സൗജന്യ ചികിത്സ സംബന്ധിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പം തുടരുന്നു

പരിയാരം: മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് അധികൃതരുടെ പത്രക്കുറിപ്പ്, കണ്ണൂര്‍ ഗവ.മെഡിക്കല്‍ കോളജ...