എഴുത്തുകൂട്ടം സാഹിത്യ കൂട്ടായ്മയുടെ കണ്ണൂര്‍-കാസര്‍കോട് ജില്ലാ സംഗമം

കണ്ണൂര്‍ : എല്ലാവരും എഴുത്തുകാരാകുകയും വായനക്കാര്‍ കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്നുവെന്നതാണ് പുതിയ കാലത്തെ കഥാവിശേഷമെന്ന് ക...