എം.കെ.അര്‍ജുനന്‍-അരങ്ങൊഴിഞ്ഞത് അവസാനത്തെ കണ്ണി–എം.കെ.അര്‍ജുനന്‍-ശ്രീകുമാരന്‍തമ്പി ഹിറ്റുകളുടെ കൂട്ട്-

കരിമ്പം.കെ.പി.രാജീവന്‍ മലയാള സിനിമാ സംഗീത ചരിത്രത്തിലെ പഴയ തലമുറയിലെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയാണ് ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ അന്തരിച്...