എസ് വൈ എസ് മീഡിയ വിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു

    തളിപ്പറമ്പ്: എസ് വൈ എസ് തളിപ്പറമ്പ് സോണ്‍ കമ്മിറ്റി തളിപ്പറമ്പ മേഖല സെന്ററില്‍ മീഡിയ വിരുന്ന് നടത...