മൂന്ന് മാസമായി ശമ്പളമില്ല, കണ്ണൂര്‍ ഗവ.മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് പി ജി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ആറു മുതല്‍ പണിമുടക്കും.

പരിയാരം: കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിചെയ്യുന്ന പി ജി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് മൂന്ന് മാസമായി സ്‌റ്റൈപ്പന്റില്ല, ആഗസ്ത് ആറുമുതല്‍ പണിമുടക്...