അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണഘടന അനുവദിച്ചതാണെന്നും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന പ്രവണത മൗലീകാവകാശ ലംഘനമെന്നും കെഎസ് എസ് പി എ

തളിപ്പറമ്പ്: അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണഘടന അനുവദിച്ചതാണെന്നും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന പ്രവണത മൗലീകാവകാശ ലംഘനമെന...