ചന്ദന മരങ്ങള്‍ മോഷ്ടിച്ച് കടത്തുന്ന സംഘത്തില്‍ പെട്ട രണ്ടു പേര്‍ പരിയാരത്ത് അറസ്റ്റില്‍

പരിയാരം: റവന്യുഭൂമിയില്‍ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നും ചന്ദന മരങ്ങള്‍ മോഷ്ടിച്ച് കടത്തുന്ന സംഘത്തില്‍ പെട്...