ഉളിക്കല്‍ കാലാങ്കിയോട് അവഗണന : ആക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വികസനത്തിനു വേണ്ടി വേറിട്ട ശബ്ദമാകാന്‍ പ്രതിഷേധ സദസ്സ്

ഉളിക്കല്‍ : മലയോരത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി വേറിട്ട ശബ്ദമാകാന്‍ രൂപീകരിച്ച ആക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രതിഷേധ ...