തളിപ്പറമ്പ് കൃഷിഭവനില്‍ ജൈവഗൃഹം സംയോജിത കൃഷിരീതി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു, അവസാനതീയതി മെയ്-26.

തളിപ്പറമ്പ്: തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭാ കൃഷിഭവന്‍ പരിധിയില്‍ ജൈവഗൃഹം സംയോജിത കൃഷിരീതി അവലംബിക്കുന്നതിന് താല്‍പര്യമുള്ള അഞ്ച് സെന്റ് മുതല്‍ അഞ്ച് ഏക്കര്‍ വരെ കൃഷിയിടമുള്ള കര്‍ഷകരില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

അപേക്ഷകര്‍ കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, ഫിഷറീസ്, ജലസംരക്ഷണം എന്നീ മേഖലകളിലെ അഞ്ച് സംരംഭങ്ങളെങ്കിലും കൃഷിഭവന്‍ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം പുതുതായി ആരംഭിക്കുവാന്‍ സന്നദ്ധരായിരിക്കണം.

താല്‍പര്യമുള്ള കര്‍ഷകര്‍ മെയ് 26 ന് മുമ്പായി തളിപ്പറമ്പ് കൃഷിഭവനില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കണമെന്ന് കൃഷി ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.

You can like this post!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like!